ในสังคมปัจจุบัน เป็นยุคโลกาภิวัฒน์การสื่อสารไร้พรมแดน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงมีความสำคัญ และจำเป็นยิ่งในชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ การศึกษา จึงเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนภาษาได้จัดให้มีการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจขึ้น ทางด้านการอาชีวศึกษาก็ได้มีการจัดการสอนภาษาอังกฤษสำหรับช่างเทคนิคเกี่ยวกับภาษาอังกฤษธุรกิจขึ้น เพื่อเจาะลงในอาชีพเพื่อให้เกิดผลดีในการนำไปใช้ในการเรียน หรือการประกอบอาชีพที่เฉพาะทางมากขึ้น ตรงจุดประสงค์มากขึ้น และที่สำคัญเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด นั้นเอง

วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2555

Directions: Read and choose the best answer.
Between the months of May and October a wind blows from the south-west. It is called the South-West Monsoon wind. The wind comes from the Indian Ocean and carries rain. When its black clouds reach the mountains between Burma and Thailand, very heavy rain falls. Sometimes it rains for several days. Sometimes it will rain for more than a week continuously. Consequently, rivers that can be walked across in the dry season, now become dangerous. 
               To  the east, on the great plain of Central Thailand there is much less rain. Indeed, the rainfall itself is insufficient for the cultivation of crops. Fortunately, during the west season, when the rivers become flooded, the crop planters are able to get water from the rivers. And so the great plain of Central Thailand has become a great crop growing area.
1.The wind blowing from the south-west is called………………………
a. monsoon                                                       b. South-West wind                        
c. South-West Monsoon                                d. South-West Monsoon wind
      2.   What wind blows between May and October?
a. monsoon                                                       b. South-West wind                        
c. South-West Monsoon wind                      d. South-West Monsoon
    3.   What wind comes from Indian Ocean?
a. South-West Monsoon wind                      b. South-West wind                        
c. South-West Monsoon                                d. Monsoon
     4.  What carries rain from the Indian Ocean to Thailand?
a. Monsoon                                                      b. South-West Monsoon wind      
c. The black clouds                                         d.  The west season          
     5.  What causes the heavy rains in Thailand?
a. Monsoon                                                      b. The mountains                            
c. The black clouds                                         d. South-West Monsoon wind
    6.  Why do the rivers become dangerous between the months of May and October?
               a. Because it rains heavily.                           
b. Because of the dry land.
               c. Because the black clouds reach the mountains between Burma and Thailand. 
               d. Because the rivers become flooded.
    7.  What is sufficient for the cultivation of crops?
a. The rainfall itself is.   b. The flood is.     c. The heavy rain is.         d. South-West Monsoon wind
    8.  Why can the crop planters get the water from the rivers?
               a. Because of the heavy rain.                        b. Because of the black clouds.
               b. Because of the flooded rivers.                  d. Because of the monsoon.
    9.  When can people walk across the rivers?
               a. During the wet season.                                  b. During the dry season.
               c. Between the months of  May and October. d. During the South-West Monsoon wind.
   10. What causes the great plain of Central of Thailand to become a great crop-growing area?
               a. The  South-West Monsoon wind.                           b. The heavy rain.            
               c. The rainfall itself.                                                      d. The flooded rivers.      

ตอนที่ 2  ข้อสอบแบบเติมคำ  จากข้อ 11-20
คำสั่ง        เลือกข้อที่ถูกที่สุดเติมลงในช่องว่าง
Weather Forecast
               11)………the past 24 hours rain of thunder-showers had 12)…………. to scatter in Kachin, northern Shan and northern Rakhine States, upper Sagaing and Magwe Divisions. Day temperature was below normal 13)……..Kachin State, Irrawaddy and Mandalay Divisions and about normal in the 14)……… States and Divisions.
               Bay inference –Weather was 15)………..cloudy in Andaman Sea, South Bay of Bengal and fair elsewhere Bay.
               Forecast valid until evening of May 4:-
                 Rain or thundershowers are likely 16)………..in Kachin, Rakhine, Mon, Karen States and Teneserim Divisions. Degree of certainly is 60%. Weather will 17)………… in the remaining States and Divisions. There will be 18)……………appreciable change of day temperature in the whole country.
               State of the sea :- Seas 19)………….slight in Burma waters.
               Outlook for subsequent two days:-  Continuation of  20)…………condition in Upper Burma Areas.  
21.          a. During                            b. When                              c. While                              d. As     
22.          a. isolate                             b. isolated                           c. isolating                          d. been isolated
23.          a. in                                      b. on                                    c. off                                    d. at
24.          a. remained                        b. remaining                       c. remain                             d. remains
25.          a. part                                  b. parting                            c. partly                               d. parted
26.          a. isolating                          b. being isolated                c. isolated                           d. to be isolated
27.          a. be fair                              b. fair                                   c. be faired                         d. faired